Regulamin IV Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

Regulamin IV Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów"

 1. IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” odbędzie się 27-28 września 2019 r. w Poznaniu.
 2. Nazwa i termin Festiwalu bezpośrednio odnosi się do uchwalonej 25 września 2015 r. podczas Szczytu ONZ w Nowym Jorku Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych
  w niej 17 Celów.
 3. IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” ma charakter konkursu najlepszych krótkich form filmowych, promocyjnych i reklamowych wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością. Jest też przeglądem najlepszych filmów dokumentalnych poświęconych takiemu rozwojowi, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb.
 4. Celem Festiwalu jest:
  1. popularyzacja Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Celów,
  2. propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu oraz postaw odpowiedzialności społecznej (CSR – ang. Corporate Social Responsibility),
  3. wyróżnienie filmów promocyjnych i reklamowych o wysokich walorach artystycznych
   i humanistycznych dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju organizacji czy regionów,
  4. promocję wzorców i dobrych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu,
  5. tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy w ramach realizacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju,
  6. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie postaw odpowiedzialności społecznej, w tym zachowań proekologicznych i odpowiedzialnej konsumpcji, a także idei proekologicznego prowadzenia biznesu i jego zrównoważonego rozwoju,
  7. propagowanie oraz promowanie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, ekosystemu, a także ekoprzedsiębiorczości oraz ekoprodukcji,
  8. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji – kształtowanie postaw społecznikowskich,
  9. działalność na rzecz dobrych relacji z pracownikami, reintegracji zawodowej i promocji zatrudnienia przez firmy społecznie odpowiedzialne,
  10. działalność na rzecz integracji i rozwijania kontaktów z firmami, władzami oraz organizacjami zajmującymi się zrównoważonym rozwojem w Unii Europejskiej i poza nią.
 5. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja CSR Res Severa, www.ressevera.pl.
 6. Na program Festiwalu składają się: 
  1. pokazy konkursowe krótkich filmów promocyjnych i reklamowych związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu,
  2. pokazy filmów dokumentalnych,
  3. pokazy specjalne,
  4. konferencje i spotkania upowszechniające Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz zawarte w niej 17 Celów,
  5. konferencje realizatorów i gości specjalnych oraz spotkania z publicznością,
  6. imprezy towarzyszące.
 7. Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według następujących kryteriów:
  1. poruszanie ważnych problemów społecznych związanych ze zrównoważonym rozwojem,
  2. upowszechniane założeń społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywanie ich w praktyce,
  3. popularyzacja co najmniej jednego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals),
  4. propagowanie uniwersalnych wartości,
  5. wysoki poziom artystyczny.
 8. Warunki zgłoszenia:
  1. filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, samorządy, organy administracji publicznej),
  2. zgłoszenie filmu jest bezpłatne,
  3. warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej:
   −poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór karty zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej Festiwalu www.17celow.pl w zakładce „Festiwal/IV edycja Festiwalu”),
   −aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku,
   −w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na IV FFO,
  4. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu,
  5. czas trwania filmu nie może przekraczać 5 minut,
  6. zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do 6 września 2019 r. (piątek),
  7. lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) w terminie do 13 września 2019 r.,
  8. zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie kopii filmu na: pokaz konkursowy, pokazy specjalne
   i repliki Festiwalu, fragmentów filmu w transmisjach telewizyjnych oraz materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych,
  9. Organizator Festiwalu gwarantuje 2 miejsca na widowni dla właścicieli filmów przyjętych do konkursu (dwie osoby z firmy/organizacji); istnieje możliwość uczestniczenia w Festiwalu większej liczby osób z danej organizacji po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi,
  10. zgłoszenie filmu do udziału w IV Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu Festiwalu.
 9. Nagrody:
  1. ustala się następujące nagrody regulaminowe:
   – 1 miejsce – Złota Tarcza
   – 2 miejsce – Srebrna Tarcza
   – 3 miejsce – Brązowa Tarcza
  2. nagrody regulaminowe przyznawane są w trzech kategoriach:
   – kategoria przedsiębiorstwa, w tym fundacje korporacyjne,
   – kategoria organizacje pozarządowe, osoby prywatne,
   - kategoria samorządy i organy administracji publicznej.
  3. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień i nagród specjalnych,
  4. w uzgodnieniu z Organizatorem Festiwalu mogą być wręczone inne nagrody ufundowane przez osoby prywatne, organizacje i instytucje.
 10. O wyborze najlepszych filmów decyduje Jury Festiwalu. Skład Jury określa Organizator Festiwalu odrębnie do dnia 6 września 2019 r.
 11. Organizator Festiwalu zaprasza do współdziałania inne jednostki państwowe, społeczne
  i prywatne, które zamierzają wnieść swój rzeczowy lub finansowy wkład w przygotowanie i realizację Festiwalu.
 12. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Festiwalu.
 13. Całością prac programowych, organizacyjnych i technicznych kieruje Organizator Festiwalu – Zarząd Fundacji CSR Res Severa.
 14. Wszelkich informacji na temat Festiwalu udziela: Biuro Organizacyjne IV Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” – kontakt: fundacja@ressevera.pl.

 

Pobierz regulamin PDF